CLLD LEADER αγροτικης αναπτυξησ
ηρακλειου

Τοπικό Πρόγραμμα CLLD LEADER Αλιείας

Το Τοπικό πρόγραμμα CLLD LEADER Αλιείας της Μεσαράς προέκυψε μετά από διαβούλευση με τους τοπικούς φορείς και δημόσιο διάλογο με κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη και φορέα που δραστηριοποιείται στην περιοχή. Με βάση την ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης, στην περιοχή παρέμβασης διαπιστώνονται προβλήματα και αδυναμίες που εμποδίζουν την ανάπτυξη του τομέα της αλιείας

Τα σημαντικότερα από αυτά είναι: η ανάγκη εκσυγχρονισμού και αναδιάρθρωσης του αλιευτικού στόλου, οι ελλείψεις στην οργάνωση της διαχείρισης και εμπορίας των αλιευμάτων καθώς και στην οργάνωση των εμπορικών δικτύων, η έλλειψη ιχθυόσκαλας, οι σημαντικές ελλείψεις σε αλιευτικές υποδομές (καταφύγια, λιμενικές εγκαταστάσεις, υποδομές διαχείρισης και εμπορίας αλιευμάτων) αλλά και στη διαχείριση αυτών των υποδομών, η υπεραλίευση, η υποβάθμιση του υποστρώματος και οικοσυστήματος του κόλπου της Μεσαράς και η εμφάνιση νέων θαλασσίων ειδών (λόγω της κλιματικής αλλαγής) τα οποία συνιστούν σοβαρή απειλή για την αλιεία. Η αξιολογική τουριστική δραστηριότητα της περιοχής και οι δυνατότητες που προσφέρει ο θαλάσσιος τουρισμός, η αξιοποίηση της πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς και του υψηλής ποιότητας φυσικού περιβάλλοντος, οι σημαντικοί επισκέψιμοι αρχαιολογικοί χώροι και η αύξηση της ζήτησης για εναλλακτικές μορφές τουρισμού αποτελούν μερικούς από τους παράγοντες που ευνοούν την προσπάθεια διαφοροποίησης του εισοδήματος των αλιέων και την ενασχόλησή τους με δραστηριότητες που είναι ανταγωνιστικές και αξιοποιούν τους πόρους της περιοχή με έξυπνο τρόπο.
Το γεγονός αυτό δημιουργεί την ανάγκη για τη στήριξη της διαφοροποίησης του εισοδήματος των αλιέων και την ενασχόλησή τους με επιχειρηματικές δραστηριότητες που ενισχύουν την προστιθέμενη αξία της αλιευτικής αλυσίδας και αξιοποιούν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής (πολιτισμός, περιβάλλον, τοπικά προϊόντα).

Επιπλέον, βασικός στόχος του προγράμματος είναι και η Διαφοροποίηση της Τοπικής Οικονομίας και η Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής.

Η περιοχή παρέμβασης, εκτός από την αλιευτική δραστηριότητα, διακρίνεται για την πλούσια αγροτική της δραστηριότητα με παραγωγή αγροτικών προϊόντων υψηλής ποιότητας και διατροφικής αξίας. Παρ’ όλα αυτά ο βαθμός μεταποίησης και ολοκληρωμένης – σύγχρονης τυποποίησης της αγροτικής παραγωγής παραμένει χαμηλός. Περιορισμένη είναι και η παρουσία του δευτερογενή τομέα με τις υπάρχουσες επιχειρήσεις να αντιμετωπίζουν οργανωτικές και οικονομικές αδυναμίες, προβλήματα στον εκσυγχρονισμό της παραγωγικής διαδικασίας και περιορισμένη ενσωμάτωση της καινοτομίας και της περιβαλλοντικής διάστασης. Παράλληλα, παρά το γεγονός ότι η περιοχή παρουσιάζει αξιόλογη τουριστική δραστηριότητα, αυτή περιορίζεται σε συγκεκριμένες ζώνες μόνο κατά τη θερινή περίοδο. Τέλος, ο χαμηλός βαθμός διατομεακών διασυνδέσεων (πχ γεωργία και αλιεία με τουρισμό, πολιτισμό και περιβάλλον) έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων της περιοχής. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω δεδομένα καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η περιοχή παρέμβασης έχει ανάγκη από την ανάπτυξη νέων οικονομικών δραστηριοτήτων στη βάση μίας πολυτομεακής και ολοκληρωμένης προσέγγισης που συνεκτιμά την υφιστάμενη κατάσταση και τις εξελίξεις στις παράκτιες αλλά και στις αγροτικές περιοχές. Στην ενίσχυση και διαφοροποίηση της τοπικής οικονομίας σημαντικό ρόλο λαμβάνει και ο εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων επιχειρήσεων προκειμένου να καταστούν ανταγωνιστικές και σύμφωνες με τις νέες απαιτήσεις που επιβάλλουν η χρήση των νέων τεχνολογιών και η ανάγκη για την προστασία του περιβάλλοντος.

2. Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος

Για τη διαχείριση όλων των θεμάτων που αφορούν στην εφαρμογή του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Αλιείας αποφασίζει η “Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος CLLD/LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ” (ΕΔΠ).

Οι οικονομικοί και κοινωνικοί εταίροι, καθώς και άλλοι εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών της περιοχής παρέμβασης αποτελούν τουλάχιστον το 50% της σύνθεσης της ΕΔΠ LEADER, ενώ φορείς που εξυπηρετούν συμφέροντα του δημόσιου τομέα της περιοχής παρέμβασης, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, αποτελούν τουλάχιστον το 30%.

Πιο συγκεκριμένα, οι φορείς που εκπροσωπούν συμφέροντα του δημοσίου αποτελούν το 44,44%, ενώ οι φορείς που εκπροσωπούν συμφέροντα του ιδιωτικού τομέα ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, αποτελούν το 55,56%. Από τους ιδιωτικούς φορείς επίσης, καμία ενιαία ομάδα συμφερόντων δεν ξεπερνά το 49%. Επιπλέον οι φορείς που εκπροσωπούν καθαρά τον τομέα της αλιείας αποτελούν το 22,22%, ποσοστό μεγαλύτερο του 10%. Όλοι οι φορείς συμμετέχουν στην ΕΔΠ με δικαίωμα μιας ψήφου.

Οι φορείς και οι εκπρόσωποί τους στην ΕΔΠ του Τ.Π. CLLD/LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ  ΜΕΣΑΡΑΣ είναι οι εξής:

01.

01.

φορεας

Δήμος Αρχανών
Αστερουσίων

ΤΑΚΤΙΚΟΣ/ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ

Εμμανουήλ Κοκοσάλης
Ζεβεδαίος Ανδρουλάκης

02.

φορεας

Δήμος Φαιστού

ΤΑΚΤΙΚΟΣ/ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ

Γεώργιος Αρμουτάκης
Ιωάννης Νικολακάκης

03.

φορεας

Δήμος Γόρτυνας

ΤΑΚΤΙΚΟΣ/ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ

Νικόλαος Σχοιναράκης
Χρόνης Καλαϊτζακης

04.

φορεας

Περιφέρεια
Κρήτης

ΤΑΚΤΙΚΟΣ/ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ

Λάμπρος Καμπουράκης
Ιωάννης Δεικτάκης

05.

φορεας

Σύλλογος Αλιέων Κόκκινου Πύργου (Δήμου Φαιστού)

ΤΑΚΤΙΚΟΣ/ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ

Δημοσθένης Πετειναράκης
Νικόλαος Βολακάκης

06.

φορεας

ΓΕΩΤΕΕ

ΤΑΚΤΙΚΟΣ/ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ

Γεώργιος Τίγκιλης
Παντελεήμων Αρβανίτης

07.

φορεας

Επιμελητήριο
Ηρακλείου

ΤΑΚΤΙΚΟΣ/ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ

Μαρία Πιτσικάκη
Εμμανουήλ Φραγκάκης

08.

φορεας

Δίκτυο Συλλόγων
Μεσαράς

ΤΑΚΤΙΚΟΣ/ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ

Μιχαήλ Σπυριδάκης
Νικόλαος Λέριος

09.

φορεας

Σύλλογος Γονέων & Φίλων ΑΜΕΑ
Νότιας Κρήτης (ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ)

ΤΑΚΤΙΚΟΣ/ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ

Μανώλης Στεφανουδάκης
Ιωάννης Πρατικάκης

3. Οδηγίες προς Δικαιούχους 

Ιδιώτες

Διαθέσιμο υλικό

Συνημμένα
πρόσκλησης
Υποδείγματα
Υπεύθυνων
Δηλώσεων
Εγχειρίδιο
υποβολής
αίτησης
στο ΠΣΚΕ
Θεσμικό
πλαίσιο
Περίληψη
Πρόσκλησης
Αναλυτική
πρόσκληση

Δημόσια Έργα

Διαθέσιμο υλικό

Συνημμένα
πρόσκλησης
Υποδείγματα
Υπεύθυνων
Δηλώσεων
Εγχειρίδιο
υποβολής
αίτησης
στο ΠΣΚΕ
Θεσμικό
πλαίσιο
Περίληψη
Πρόσκλησης
Αναλυτική
πρόσκληση

Υπερσύνδεσμοι

Lorem ipsum

4.  Projects

Αποτελέσματα

Κειμενο τυφλό θα μπεί εδώ αλλά δεν το έχω ακόμα οπότε γραφω αυτό σαν πιο ρεαλιστικό δέιγμα. Αφορά τα αποτελέσματα του Leader αλιείας Μεσαράς. Κειμενο τυφλό θα μπεί εδώ αλλά δεν το έχω ακόμα οπότε γραφω αυτό σαν πιο ρεαλιστικό δέιγμα. Αφορά τα αποτελέσματα του Leader αλιείας Μεσαράς. Κειμενο τυφλό θα μπεί εδώ αλλά δεν το έχω ακόμα οπότε γραφω αυτό σαν πιο ρεαλιστικό δέιγμα. Αφορά τα αποτελέσματα του Leader αλιείας Μεσαράς. Κειμενο τυφλό θα μπεί εδώ αλλά δεν το έχω ακόμα οπότε γραφω αυτό σαν πιο ρεαλιστικό δέιγμα. Αφορά τα αποτελέσματα του Leader αλιείας Μεσαράς. Κειμενο τυφλό θα μπεί εδώ αλλά δεν το έχω ακόμα οπότε γραφω αυτό σαν πιο ρεαλιστικό δέιγμα. Αφορά τα αποτελέσματα του Leader αλιείας Μεσαράς.

Και εδώ τυφλό κείμενο μία παράγραφος αν το χρειαζόματε για κάποια
επισήμανση ή σημαντική πληροφορία με μεγαλύτερα γράμματα

Εντάξεις Πράξεων

01.

01.

δειγμα

ΔΕΙΓΜΑ

δειγμα 3

Πίνακας δείγμα
Πίνακας δείγμα
Πίνακας δείγμα
Πίνακας δείγμα

01.

01.

δειγμα

ΔΕΙΓΜΑ

δειγμα 3

Πίνακας δείγμα
Πίνακας δείγμα
Πίνακας δείγμα
Πίνακας δείγμα

01.

01.

δειγμα

ΔΕΙΓΜΑ

Πίνακας δείγμα
Πίνακας δείγμα
Πίνακας δείγμα
Πίνακας δείγμα

Καλές Πρακτικές

Νέα παράταση υποβολής αιτήσεων για Αλιείας Μεσαράς και Ν. Ηρακλείου

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2ΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ  ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ «ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ α) ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΣΑΡΑΣ β) ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ζώνες αλιείας) Η Επιτροπή Διαχείρισης του Τ.Π. CLLD/LEADER Ν. […]

Η τεχνολογία blockchain βελτιώνει την ιχνηλασιμότητα για τους αλιείς μικρής κλίμακας

Σκοπός του εν λόγω έργου συνεργασίας ήταν να εφαρμοστεί στην αλιεία μια τεχνολογία που βασίζεται στην αρχή του «blockchain».  Περιοχή παρέμβασης: Ιταλία – [IT217] FLAG Pesca Flegrea scarl Sviluppo Mare Isole di Ischia e Procida s.c.a.r.l. FLAG Litorale Miglio d’Oro Χρησιμοποιώντας το αξιόπιστο αυτό σύστημα από κοινού καταγραφής, οι τρεις ομάδες FLAG εφάρμοσαν ένα σύστημα […]

Μετατροπή υποπροϊόντων οστρακοειδών σε ενέργεια

Μετατροπή υποπροϊόντων οστρακοειδών σε ενέργεια Περιοχή παρέμβασης: Γαλλία – Περιφέρεια Brittany Η καλλιέργεια οστρακοειδών αποτελεί μια σημαντική οικονομική δραστηριότητα στις γαλλικές ακτές του Ατλαντικού. Ωστόσο, παράγονται επίσης μύδια μικρού μεγέθους ως υποπροϊόντα που συνήθως πετιούνται. Αυτό το έργο επικεντρώνεται στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους με την παραγωγή μεθανίου για την παραγωγή ενέργειας. Από την εκτροφή […]

Δίκτυο Καταδυτικών Διαδρομών

Ένα δίκτυο βιώσιμων καταδυτικών διαδρομών Ένα συνεργατικό έργο θέτει την περιβαλλοντική, κοινωνική και οικονομική βιωσιμότητα στο επίκεντρο 30 καταδυτικών περιοχών σε Ελλάδα και Κύπρο. Συνεργαζόμενες χώρες: Ελλάδα  Κύπρος Έξι ομάδες FLAG εργάζονται από κοινού προκειμένου να διευρύνουν ένα δίκτυο διαδρομών κατάδυσης με ή χωρίς αναπνευστήρα, οι οποίες συμμορφώνονται με κοινές προδιαγραφές βιωσιμότητας. Το έργο «Dive […]

Ανακοίνωση για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου_MOST

Ανακοίνωση για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ Οικονομικού Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ Οικονομικού, χρονικής διάρκειας από την υπογραφή της Σύμβασης έως και την 20-12-2022, στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος «A […]

Πρόσληψη προσωπικού ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Ειδικότητα: ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών  Διάρκεια: 12 μήνες  Η Αναπτυξιακή Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ Ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών Η Αναπτυξιακή Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ Ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών, για […]

1η παράταση υποβολής ιδιωτικών προτάσεων Αλιείας Ηρακλείου

1η τροποποίηση πρόσκλησης για Ιδιωτικές επενδύσεις Αλιείας Ν. Ηρακλείου Μέτρο 8.3.3: Άρ. 63 του Καν. 508/2014“Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης” Κωδικός πρόσκλησης: 63 – CLLD.16 Η με αρ. 1380/30.08.2021 τροποποίηση αφορά κυρίως στην προσθήκη της δράσης των «Υπηρεσιών Αλιευτικού Τουρισμού (άρθρο 30, ΚΑΝ (ΕΕ) 508/2014) καθώς και στην αύξηση της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης της πρόσκλησης Στο […]

5. Θεσμικό πλαίσιο

Δημόσιες επενδύσεις

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt sed diam nonummy nibh euismo

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt sed diam nonummy nibh euismo

Ιδιωτικές επενδύσεις

Lorem ipsum

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης